「xData Alliance」(クロスデータアライアンス)に参加しました。 – 公益財団法人 九州先端科学技術研究所